Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. DEFINICJE
1.1. Administrator albo Netia – Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.
1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, bądź podmiot działający w imieniu Administratora (Autoryzowany Partner) pod adresem: netia-oferta.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.
2.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika. W takim przypadku korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu z Serwisu.
3. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE
3.1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookie lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu i usprawniania jego działania.
3.2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują w różnych celach, które można podzielić na kategorie opisane poniżej.
3.3. Podobne do cookie technologie to m.in. local storage, session storatege, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis.
3.4. Dla uproszczenia, pliki cookie i podobne technologie, dalej zwane będą łącznie „plikami cookie”.
3.5. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:
3.5.1. sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia sesji;
3.5.2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.
3.6. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) wykorzystują pliki cookie w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie.
3.6.1. Cookie wymagane, niezbędne do korzystania z serwisu:
a) pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
b) uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d) sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
3.6.2. Cookie funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu:
a) trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
b) pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych – są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
3.7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
3.8. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki lub aplikacji. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookie, w szczególności poprzez akceptację plików cookie, zmianę ustawień plików cookie oraz blokowanie albo usuwanie plików cookie. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.

4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
4.1. zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
4.2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4.3. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
4.3.1. wykrywanie i eliminowanie nadużyć;
4.3.2. cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
5.1.1. przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych,
5.1.2. przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
5.2. Użytkownik, może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookie należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookie należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Więcej informacji na temat opcji dostępnych w poszczególnych przeglądarkach znajduje się w punkcie 3.8. Usunięcie plików cookie będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, integratorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt. 10 poniżej.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
9.3. W serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych.

10. DANE KONTAKTOWE
10.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 801802803, 227111111 lub z tel. kom. 793800300), pisemnie na adres: Netia S.A.  – Dział Obsługi Reklamacji, skr. pocztowa nr 597, 40-950 Katowice S105, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie poprzez formularz na stronie Netia Online, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
10.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@netia.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 05-02-2021 r.

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Nasz przedstawiciel pomoże Ci wybrać

Sprawdź aktualne Promocje na 2024

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem
i zobacz ile możesz zyskać!

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Nasz przedstawiciel pomoże Ci wybrać